Sizden beyan edilen kişisel verileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda beyan edilen şartlarla sınırlı kalmak şartıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

  • Fotoğraf yarışmasının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi,
  • Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda yarışma için kişi tespiti yapılması,
  • Yarışma güvenliğinin sağlanabilmesi,
  • Sizinle iletişime geçilebilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kadın ve Demokrasi Derneği (“Kadem”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca sizi elde edilen kişisel verilerinizin işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kadem hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kimlik, iletişim bilgilerini işleyebilmektedir. Kişisel verileriniz mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarılabilmektedir.

Kadem, kişisel verilerinizi kullanılarak yarışma katılım işlemlerinizin tamamlaması amaçlanmaktadır.
Dernek faaliyetlerine ilişkin etkinlik, organizasyon, eğitim ve seminerler ile ilgili üyelerini bilgilendirmek için iletişim bilgilerinize ihtiyaç duymaktadır.

Kadem, kişisel verilerinizi Kanun ‘un 4(2) maddesinde öngörülen genel ilkelere göre Kanun ‘un 5(2) maddesinde belirtilen “Kanunda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki yöntemini kullanarak elde etmektedir.

Kişisel verileriniz, www.kadem.org.tr web sayfamızdan üyelik formunun doldurulması yada Dernek Üyelik Başvuru Formu ‘nun doldurulması yöntemi ile elde edilmektedir. İşlenen kişisel verilerini 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğinde yetkili kamu kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

İlgili kişi, Kanun ‘un 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklarını kullanma hakkına sahiptir;
 
•Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.