KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ (KADEM)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KADEM tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KADEM bünyesinde çalışan, çalışan adayı, hizmet sağlayıcı, ziyaretçi, yardımda bulunan, üyeler, ihtiyaç sahipleri ve üçüncü taraf kişilerin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verileri kategorileri Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası  dokümanında detaylandırılmıştır.

KADEM aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda veri sahiplerinin kişisel verilerinizi işlemektedir;

 • KADEM‘ in yürütmekte olduğu hizmetlerin Dernekler Kanunu’na uygun olarak yürütülebilmesi için kişisel veriler işlenmektedir. Bu kapsamda KADEM ‘e üye başvuruları alınmakta ve üyelik bilgileri işlenmektedir.
 • Personel işe alımlarında stajyer, çalışan adayları ve temsilcilerin aranılan kriterlere uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve ileriye dönük iletişimin sağlanabilmesi
 • Tüm çalışanlarımızın İnsan Kaynakları faaliyetlerinin hukuka uygun olarak sürdürülebilmesi, çalışan sözleşmelerinin oluşturulabilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülebilmesi, ulaşım vb. yan hakların yerine getirilebilmesi, izinlerin hesaplanabilmesi, maaş ödemeleri, performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 • Acil durumlarda çalışanlarımıza ve ilgili taraflara zamanında ulaşılabilmesi,
 • Hukuksal açıdan kurum içi ve kurum dışı yaşanan problemlerin yürütülebilmesi ve adli mercilerden gelebilecek taleplerin yerine getirilebilmesi
 • Hukuki açıdan yaşanan problemler esnasında adli mercilere sunulmak üzere kişisel veri sunulmaktadır
 • KADEM’ in kurumsal güvenliğinin sağlanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.
 • KADEM’ i ziyaret eden kişilerin giriş bilgileri yazılı olarak kaydedilmekte ve güvenlik kameraları ile kurum güvenliği sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmesi için esnasında yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için kimlik ve iletişim bilgileri alınmaktadır. Kurum güvenliğinin sağlanabilmesi adına ziyaretçilerimizin araç plaka bilgileri de alınmaktadır.
 • Muhasebe işlemlerine ilişkin faturalandırma, raporlama, cari detaylandırma ve ödeme faaliyetlerin mevzuatlara uygun gerçekleştirilebilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasal şartlarının yerine getirilebilmesi için acil durumlarda ilgili kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın eğitimlerinin tamamlanabilmesi, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılabilmesi ve kayıt defterinin oluşturulabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği taahhütlerinin alınabilmesi ve denetimlerde ilgili kurumlara raporlar sunulabilmesi
 • Eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için katılımcıların kimlik bilgileri ve eğitmenlerin CV bilgileri alınmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tedarikçilerimiz ile sözleşmeye konu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi, kurum içi çalışma yapılması gereken durumlarda çalışma izinlerinin oluşturulabilmesi ve satın alma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi
 • Müşterilerimiz ile sözleşmese süreçlerinin yürütülebilmesi ve müşterilerimiz ile iletişimin sağlanabilmesi,
 • Temsilcilik açılması süreciyle ilgili olarak temsilcilerin kişisel verileri işlenmektedir.
 • KADEM’ in kongre, organizasyon ve etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için konuşmacıların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve video kayıtları alınmaktadır. Katılımcıların da kimlik ve iletişim bilgileri alınmaktadır. Yapılan organizasyona ilişkin görsel kayıtlar çekilmektedir.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülebilmesi için sığınmacıların ve kurs hocalarının kimlik, iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına personele Covid-19 testi yapılabilmesi için kimlik, iletişim ve sağlık bilgisi kayıtları işlenmektedir.
 • KADEM’ e yapılan burs başvurularının alınabilmesi, alınan başvuruların değerlendirilebilmesi ve uygun olan kişilere bursların verilebilmesi için iletişim, kimlik, mesleki başarı ve deneyim, adli sicil kaydı bilgileri işlenmektedir. Burs süreçlerinde on sekizyaşından küçük öğrencilerin aydınlatılabilmesi ve rızalarının alınabilmesi için veli bilgileri istenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.kadem.org.tr  internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere https://www.kadem.org.tr  internet adresinden yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

 1. VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Çalışan, çalışan adayı, hizmet sağlayıcı, ziyaretçi, yardımda bulunan, ihtiyaç sahipleri, üyeler ve üçüncü taraf kişilere ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; KADEM, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı yetkili kamu kurum ve kuruluşları denetçi kuruluşlar, eğitim firmaları, sigorta firmaları, danışmanlık firmaları, kolluk kuvvetleri, proje ortakları ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

KADEM gerçekleştirdiği etkinlik, toplantı ve organizasyonlara ilişkin görselleri, ilgili kişilerin açık rızasını alarak sosyal medyada paylaşmaktadır.

Kişisel verileriniz yurtdışı hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumlardan; Kanunda öngörülmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, alenileştirme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin ifası sebeplerine dayanarak; çeşitli başvuru formları (burs, eğitim, yardım, üyelik) başvuru formları kullanılarak, sözlü ve yazılı beyan, elden teslim, görsel kayıt ve uygulamalar (Log Yönetimi)  ile kişisel verileriniz elde edilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerin detayları Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası dokümanında detaylandırılmıştır. Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda tutulmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, KADEM’ e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler KADEM tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, KADEM tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Veri Sorumlusu: Kadın ve Demokrasi Derneği

Aydınlatma başvuru yöntemleri Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

Aydınlatmaya ilişkin başvurularınızı “Küçük Çamlıca Mah. Kısıklı Cad. No:112/A Üsküdar / İstanbul” adresine elden başvuru ya da noter tasdikli gerçekleştirebilirsiniz.

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.